gallery/attachments-Image-alleen-logo_2

 Algemene Voorwaarden

1.Algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden tussen de Consultned en de opdrachtgever(s) respectievelijk de rechtsopvolger(s) van de initiële opdrachtgever(s). De opdrachtgever verklaart akkoord te zijn met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Consultned.

2. Offerte
De door Consultned uitgebrachte offerte(s) zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verklaard dat hij naar beste kunnen alle relevante informatie voor de door Consultned uit te voeren opdracht, heeft verstrekt. De door Consultned uitgebrachte offerte is inclusief onkosten, zoals; reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten.

Consultned zal de door haar, schriftelijk overeengekomen diensten verrichten in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, zoals dit te doen gebruikelijk is binnen het zakelijk verkeer en omdat op grond daarvan het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd heeft deze verplichting het karakter van een inspanningsverplichting.

Kosten voortvloeiend uit wijzigingen in de initiële opdrachtverstrekking zoals bijvoorbeeld de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever komen ten laste van laatstgenoemde partij. Consultned zal, voor zover vereist, dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever middels separate overeenkomst bevestigen.

3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever. Teneinde de uitvoering van de opdracht efficiënt en effectief te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle noodzakelijke gegevens en documenten en stelt medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking. Deze ter beschikkingstelling blijft beperkt tot uitvoering van de overeenkomst door Consultned. De opdrachtgever verstrekt desgewenst op locatie aan Consultned kosteloos een eigen werkruimte.

4. Kettingbeding
Het betrekken of inschakelen van derden bij uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever dient te allen tijde met instemming van Consultned plaats te vinden.

 

5. Personeel
Consultned kan de samenstelling van adviseurs en / of trainers toegewezen aan de opdrachtgever wijzigen, indien zij de mening toegedaan is dat deze wijziging gunste is voor de uitvoering van de opdracht. Consultned zal noch medewerkers van de opdrachtgever overnemen noch onderhandelen over indiensttreding bij Consultned binnen één jaar na beëindiging van de opdracht. Deze bepaling wordt nietig verklaard indien onderhandelingen over overname personeel door Consultned onderdeel van de opdracht uitmaakt van de opdrachtgever.

6. Betalingsvoorwaarden
Bij aanvaarding van de opdracht door Consultned levert Consultned uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de opdracht een factuur en verplicht de opdrachtgever zich om binnen acht kalenderdagen deze factuur te voldoen. Zonder dat ingebrekestelling is vereist zal na de vervaldatum wettelijke rente in rekening gebracht worden. Indien betaling achterwege blijft, kan Consultned naleving van de aanvaarde opdracht eenzijdig opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de opdrachtgever.

7. Voortijdige beëindiging van de opdracht.
Van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever is sprake indien de overeenkomst tussen Consultned en de opdrachtgever door laatst genoemde partij niet binnen de termijn van 48 uur schriftelijk, met reden omkleed, geannuleerd is. Consultned behoudt het recht op betaling van het  geoffreerde bedrag, waarbij voor langlopende opdrachten de beperkende bepaling geldt dat er gemaximeerd wordt op drie maanden van de overeengekomen werkzaamheden. Consultned zal van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken indien tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ingeval van betalingsonmacht, surseance van betaling of faillissement of aanvraag hiertoe van de opdrachtgever heeft Consultned, onder voorbehoud van haar rechten, het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

8.Intellectuele eigendom
Voor alle door Consultned ingebrachte instrumenten, inclusief modellen en technieken, voor de uitvoering van de opdracht geldt dat zij het eigendom zijn en blijven van Consultned. De opdrachtgever heeft door verstrekking van de opdracht aan Consultned het exclusief recht instrumenten, inclusief modellen en technieken, te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie. Het exclusief recht van de opdrachtgever om instrumenten, inclusief modellen en technieken, te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, wordt teniet gedaan indien efficiënte en effectieve uitvoering van de opdracht hierdoor belemmerd wordt.

9. Vertrouwelijkheid
Consultned en alle medewerk(st)ers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Consultned vernietigd de gegevens van de opdrachtgever zodra de opdracht is uitgevoerd na een jaar. De opdrachtgever kan deze gegevens eerder uit de administratie laten verwijderen indien zij daartoe schriftelijk opdracht geeft aan Consultned. De opdrachtgever verklaart de gegevens te verstrekken vóór aanvang van de dienstverlening c.q. werkzaamheden en gaat akkoord met het feit, dat deze gegevens in de administratie van Consultned worden gearchiveerd. Indien het noodzakelijk is dat gegevens van de opdrachtgever worden uitgewisseld ter ondersteuning van de dienstverlening/ werkzaamheden zal aan de opdrachtgever vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd. De gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend door de afdeling Klantenbeheer bewaard, daartoe is één medewerker van Consultned gemachtigd. 

10. Aansprakelijkheid
Consultned is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien deze veroorzaakt zijn door ernstige nalatigheid door medewerk(st)ers van Consultned. Aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever dient te allen tijde schriftelijk, binnen 48 uur na het ontdekken van de vermeende tekortkoming, met rede omkleed, aan Consultned te worden gemeld. Bij in gebreke blijven van voorgenoemde bepalingen, zal een ongegrond verklaring door Consultned worden verstrekt. 

11. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Contact

(c) copyright consultned.com | Zet- drukfouten voorbehouden.